estherhugenholtz: Columns W!J (W!J logo)
[personal profile] estherhugenholtz

Op de website van W!J is er weer een nieuwe column van mijn hand te vinden.

Het thema is vrijheid en verantwoordelijkheid. Welke verantwoordelijkheden roept bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting op?Ik had op school al de irritante eigenschap om veel te lange opstellen te schrijven. Ik vond schrijven zo leuk, dat ik mijzelf er helemaal in verloor. Dit tot wanhoop van de docent die mijn verhalen moest nakijken. Toen ik op mijn zestiende de opdracht kreeg om een opstel te schrijven over hoe mijn ideale samenleving er uit zou zien, grijnsde ik van oor tot oor. Mijn lerares waarschuwde echter. "Maak er geen boekwerk van, Esther!" ... lees hier verder.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

estherhugenholtz: Me (Default)
Esther Hugenholtz

January 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425 26272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:13 pm
Powered by Dreamwidth Studios